تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

"پازل" فرایند تشکیل سازمان فروش"، کتابی است داستانی. نویسنده کوشیده است به جای پرداختن به نظریه ها، آنچه را که برای تشکیل سازمان فروش لازم است در قالب داستان و قصه بیاورد.

کوشش نویسنده را باید ارج نهاد و گفت این شیوه در انتقال مفاهیم، هم فوق العاده اثربخش است، و هم میزان به یادسپاری آن نیز به مراتب بیش از سایر روشهای یادگیری است.

لطف این اثر در آنجاست که نویسنده با بهره مندی از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی، اوضاع کاروکسب را نیز تشریح می کند، از آن مهمتر آنکه فرازونشیب داستان به گونه ای است که می توان کتاب را تا پایان خواند و به پازل 8 تکه ای سازمان فروش فکر کرد.

بسیاری از مباحث و موضوعات فروش در این کتاب آمده است. نکته های فراوانی دارد؛ هم برای آنان که به تازگی به دنیای جذاب و پرکشش فروش ورود پیدا کرده اند، و هم برای کسانی که سالهاست در کار فروش به پختگی و سنجیدگی رسیده اند.