تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

هرروز کسب و کارهای بیشتر و بیشتری در حال دریافت پیغام بازارهای بشدت رقابتی هستند و آنهایی که گوش شنوایی ندارند، به زودی خود را از رقابت با دیگران ناتوان خواهند یافت.

 

در این کتاب می آموزید که چگونه پشت مشتریانتان را خالی نگذارید، همچنین می آموزید که جریانهای کم هزینه ای را به راه اندازید تا درآمد و عایدی از مشتریان حقیقیتان را به حداکثر برسانید.

 

  • این کتاب به شرکتها یاد می دهد:

       1) چگونه انتظارات مشتری را مدیریت کنند.

       2) چگونه انتظارات مشتری را برآورده سازند.

 

عدم توجه به پاسخگویی به انتظارات مشتریان، به مثابه ارسال دعوتنامه ای برای رقبا است تا این مشتریان را به سمت خود جذب کنند.

...