تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : هلن راتلج

مترجمان: پرویز درگی- دکتر حسین وظیفه دوست- سجاد خزائی- آمنه قهرمانی
تعداد صفحات : 283 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 28000 تومان

نویسنده : راب براون

مترجم: خاطره پوراسدالهی
تعداد صفحات : 255 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 32000 تومان

نویسنده : پالی برد

مترجمان: پرویز درگی- محمدحسن امامی
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 38000 تومان

نویسندگان : میچل ویدل- ریک پیترز

مترجم: داود ساده
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

نویسنده: دکتر فابیولا کورورا- استیملینگ

مترجمان : دکتر حسین وظیفه دوست- پرویز درگی- حمید اکبریه

تعداد صفحات : 200صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت :  15000تومان

نویسنده : خلیل جعفر پیشه

تعداد صفحات : 159 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت :17000 تومان

قبلی

1

...

9

10

11

12

13

14

15

16

17

...

31

بعدی