تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسندگان : ریچارد هوبارت بوسکرک- بروس دی. بوسکرک

مترجم: بابک مروانی

تعداد صفحات : 259 صفحه 

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت : 36000 تومان

نویسندگان : امیر خسرو فخریان

تعداد صفحات : 199 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت :12000 تومان

نویسندگان : یانیش گابریل-تیم لانگ
مترجمان:شهرزاد چیت ساز-حمید سعیدی

تعداد صفحات : 395 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت : 38000 تومان

نویسندگان : پرویز درگی-امیر حسین خرمشاهی-عبدالرضاامیر احمدی
تعداد صفحات : 120 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت : 10000 تومان

نویسنده : راجر ای .اکستل
مترجم: ابراهیم زارع پور  
تعداد صفحات : 275 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396
قیمت : 30000 تومان

نویسنده : بهرنگ بینش
تعداد صفحات : 171صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396
قیمت : 15000تومان

قبلی

1

...

10

11

12

13

14

15

16

17

18

...

31

بعدی