تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ دوم پرورش نبوغ بازاریابی اثر پیتر فیسک منتشر شد.

با خواندن این کتاب، آینده ای از کسب و کارها را درنظر می گیرید که حول بازارهای هوشمند، نامهای تجاری با بصیرت و بازاریابان الهامبخش ساخته شده اند.

پیتر فیسک با نگارش این کتاب می کوشد زنگ بیدارباش را برای آنان که به نحوی در یک کسب و کار هستند ولی به اهمیت تغییرات سریع و پی دی پی جهان و تاثیر آنها بر کسب و کار خود پی نبرده اند، به صدا درآورد.