تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

پنجمین چاپ "مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران" از پرویز درگی منتشر شد.

این کتاب مجموعه ای از مقاله ها، برداشتها، فراگرفته ها و نظرات ایشان است که می تواند به عنوان مجموعه ای متفاوت مورد استفاده اهل علم و عمل بازاریابی کشور قرار گیرد.

دانشگاهیان و جامعه ی ضنعتی، بازرگانی، و حتی سازمانهای دولتی می توانند بخشهای گوناگون این کتاب را به طور مجزا یا پیوسته مورد مطالعه قرار دهند و از نکات آموزنده و ارزشمند آن بهره مند شوند.