تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

دومین چاپ "قدرت فروش مثبت" از استیفن شیفمن با ترجمه دکتر احمد روستا و جهانبخش رحیمی باغملک منتشر شد.

بازاریابی را با پرسیدن یک سؤال شروع کنید، سپس به جواب مشتری گوش کنید. توانایی گوش دادن فعال، چیزی است که فروشنده ی خوب را از بد مجزا می کند.

فرمول جادویی درباره ی آنچه باید بپرسید وجود ندارد، اما مطلب مهمی که در اینجا وجود دارد، فهمیدن صحبت مشتری و شفاف سازی آنچه که از مشتری آموخته اید است. شما می خواهید دریابید که مشکل کجا است و سپس به حل آن کمک کنید.