تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ دوم کتاب "راهنمای مدیران در کانال توزیع" اثر لیندا گرشلز، ادوارد مارین، چاک وست با ترجمه پرویز درگی و امیرحسین سرفرازیان منتشر شد

 

کتاب از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:
1)    هدف از نگارش بخش اول ایجاد بینش استراتژیک درباره ی کانال توزیع و معرفی مدل هفت مرحله ای طراحی کانال توزیع است.
2)    بخش دوم، با نگاهی عملگرایانه به افراد اجرایی کمک می کند تا چگونگی اخذ تصمیمات مهم و راهبردی در مسائل مربوط به کانال توزیع را فرا بگیرند.
3)    بخش سوم، به معرفی ابزارهای کارآمد مورد استفاده ی مدیران موفق در کارهای روزمره مربوط به کانال توزیع می پردازد.
4)    و بخش چهارم که مترجمان به کتاب اصلی افزوده اند، به معرفی روش سیستماتیک ایجاد و اداره کانال توزیع مویرگی در سازمان می پردازد.