تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

   بازاریابی حسی از داروسازی تا اتومبیل سازی و کالاهای بسته بندی شده، در تمامی حوزه ها قابل اجرا بوده و در تمام حوزه های کسب و کار اثر بخش است.

ما به عنوان یک شرکت بازاریابی حسی، آن را اینگونه تعریف می کنیم: "ما آنتی تز تبلیغاتی هستیم". ما فضایی را فراهم می کنیم که مردم آن را برای تجربه انتخاب می کنند و متضاد با مدلهای شرکتهای برگ تبلیغاتی سنتی است.