تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

توجه بصری نشان دهنده فرایندهای شناختی به مراتب بالاتر است و به رفتار واقعی نزدیکتر از آن چیزی است که شواهد به ما نشان میدهد.

 

با آسان شدن ضبط حرکات چشمی و ظهور ساختار نظریه توجه بصری و تصمیم گیری مبتنی بر محرک، راه برای تحقیقات بیشتر در مورد بازاریابی بصری، ایجاد و گسترش آنچه که در سالهای اخیر از تحقیقا شناخته شده است، باز می باشد.