تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

 

 عدم حضور مدیران حرفه ای بازاریابی و فروش سبب شده است تا نقش کمرنگی از آنها در ذهن شرکتهای ساختمانی باقی بماند. در صورتی که اگر سیستم بازاریابی و فروش مسکن با برنامه ریزی اصولی و علمی مدیریت شود، شاهد تحولی بزرگ در صنعت ساختمان خواهیم بود...