تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

چاپ یازدهم "بازاریابی و فروش تلفنی" اثر پرویز درگی منتشر شد.

 

بازاریابی و فروش تلفنی، یکی از رایجترین ابزارهای بازاریابی و فروش است. از مزایای این ابزار که در کتاب نیز به آن اشاره شده است می توان از کم بودن هزینه ی تماس تلفنی در برابر هزینه ی تماس حضوری یاد کرد.
در این کتاب سعی شده در دو فصل به تمام موضوعات بازاریابی و فروش تلفنی به شرح زیر بپردازد:
1)    بازاریابی تلفنی، مزایای بازاریابی و فروش تلفنی، محدودیتها و راهکارها
2)    گامهای طلایی برای بازاریابی و فروش تلفنی