تازه ها
تازه های انتشارات بازاریابی

موفقیت فردا در عرصه کسب و کار از آن سازمانهایی است که بصیرت و آگاهی بیشتری نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند. به همین جهت ارتباط نزدیکی بین هوشمندی کسب و کار و هوشمندی بازاریابی با علم آینده‌پژوهی وجود دارد. و آنچه تمام اینها را به هم پیوند می زند اهمیت اطلاعات است که در عصر حاضر دارایی گرانبهایی است.
علت شکست کسب و کارها نداشتن ایده‌های خوب نیست. بلکه آنها به این علت شکست می خورند که به خاطر نداشتن اطلاعات تصمیمات نادرست می گیرند.
لازم به ذکر است گردآوری اطلاعات مهم است اما دانش اینکه هدف شما از این گردآوری چیست و چگونه از آن استفاده می کنید نیز برای موفقیت سیستم بازاریابی هوشمند اهمیت دارد. هدف واقعی در اختیار گرفتن چرخه خرید مشتری است.
كتاب، در 8 فصل تدوين يافته است و در آن با معرفی اختصاصات سازمانهای هوشمند و مقایسه آنها با سازمانهای کُندهوش و همچنین ویژگیهای انسانهای هوشمند که سازمانهای هوشمند را می‌سازند موضوع بحث شروع می‌شود.
در فصل دوم با معرفی سیستم اطلاعات بازاریابی، به جایگاه تحقیقات بازاریابی و هوشمندی بازاریابی در آن سیستم پرداخته مي‌شود.
فصل سوم به اختصار به تحقیقات بازاریابی پرداخته می شود و دلایل پرداختن به تحقیقات بازاریابی یادآور
می شوند. هدف این فصل این نیست که به جزئیات تحقیقات بازاریابی پرداخته شود بلکه بیشتر هدف نشان دادن مقایسه تحقیقات بازاریابی با هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی است.
فصل چهارم به رقابت چیست و رقیب کیست پرداخته است.
فصل پنجم  هوشمندی رقابتی را به عنوان فرایندی که تمام کارکنان یک سازمان باید با آن درگیر باشند تعریف کرده و ویژگیها و سودمندیهای هوشمندی رقابتی را معرفی می کند.
فصل ششم به تعریف هوشمندی بازاریابی و چگونگی طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی بازاریابی در پنج مرحله می پردازد.
فصل هفتم با طرح یک صد سؤال اساسی برای بنگاههای اقتصادی به دید و نگرشی برای پیاده سازی و ارزیابی سازمان از منظر هوشمندی رقابتی و هوشمندی بازاریابی اشاره دارد.
و فصل هشتم که فصل آخر می باشد با توصیه‌هایی به جمع بندی کتاب می پردازد.