تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلفان: رضا قربانی و رضا ایزدی و مریم دهقانی

تعداد صفحات: 232 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

قطب نمای مدیران فروش

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات: 320 صفحه

نوبت چاپ: اول
سال نشر: 1395

قیمت: 35/000 تومان

استراتژی لوکس گرایی

مؤلفان: ژان نوئل کاپفرو و ونسنت باستین

مترجمان: پرویز درگی و امیرحسین سرفرازیان

تعداد صفحات: 370 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 35/000 تومان

مولف: پینگالی و نوگپال

مترجمان: دکتر امین اسداللهی و گلناز عابدینی تفلیسی

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 25000 تومان

مولف: کوین جانسون

مترجمان: الهام کیان مهر، هاجر معیری فرد

تعداد صفحات: 312 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 25000 تومان

مولفان: مهندس صفا شریف عسگری و دکتر نرگس ایمانی پور

تعداد صفحات: 79 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

قیمت: 9000 تومان

 

قبلی

1

...

5

6

7

8

9

10

11

12

13

...

22

بعدی