تازه ها
فهرست کتاب ها


مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی مشتریان

مؤلفان:پرویز درگی-سعید محمدی

تعداد صفحات: 133 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 15/000 تومان

مؤلف: نسیم توکل

تعداد صفحات: 159 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 15/000 تومان

مؤلف: جیم بلیت

مترجمان: دکتر حسین وظیفه دوست و پرویز درگی

تعداد صفحات: 271 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 18/000 تومان

مؤلف: دیل ای.زند

مترجمان: دکتر سید مهدی الحسینی المدرسی و سید محمدناصر رضوی حیدری و حسین عسکری پورگلویک

تعداد صفحات: 376 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 30/000 تومان

مؤلفان: پاتریک ام جورجز و آنه سوفی بایل تورتولیو و میشل بادوک

مترجمان: پروین افشار و متین رشیدی آستانه و مهسان افشار

تعداد صفحات: 328 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 26/000 تومان

مؤلف: خلیل جعفرپیشه

تعداد صفحات: 136 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 7/000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

20

بعدی