تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: نیل رکهم

مترجم:بابک مروانی

تعداد صفحات: 247 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 23/000 تومان

مؤلف:پرویز درگی

تعداد صفحات: 311 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 35/000 تومان

مؤلف: مجید اجاقی

پیشگفتار:پرویز درگی

تعداد صفحات: 237 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 22/000 تومان

مؤلفان:پرویز درگی-سعید محمدی

تعداد صفحات: 133 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1396

قیمت: 15/000 تومان

مؤلف: نسیم توکل

تعداد صفحات: 159 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 15/000 تومان

مؤلف: جیم بلیت

مترجمان: دکتر حسین وظیفه دوست و پرویز درگی

تعداد صفحات: 271 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 18/000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

16

بعدی