تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: راجر دالی

مترجمان: پرویز درگی، دکتر حسین وظیفه دوست، بابک غضنفری اقدم

تعداد صفحات: 473 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر:1397

قیمت: 45000 تومان

نویسنده: سایمون هال

مترجمان: دکتر پریسا جعفری، دکتر سعیده صادقی افجه

تعداد صفحات: 168صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 25000تومان

نویسندگان: پرفسور علی صنایعی، احمد سلیمی

تعداد صفحات:200صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 30000تومان

نویسنده: امید امین

تعداد صفحات:111 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1397
قیمت : 18000تومان

نویسندگان: پرویز درگی، احمد آخوندی، محسن جاوید مؤید

تعداد صفحات:203 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 25000تومان

نویسنده : پوریا یعقوبی
تعداد صفحات :148 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 32000تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی