تازه ها
فهرست کتاب ها


آداب معاشرت در کاروکسب

مؤلف: ریچارد ای. موران

مترجم: دکتر کیوان شعبانی مقدم

تعداد صفحات : 203 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 35,000 تومان

50+1 بازار برگزیده ویژه بیمه های عمر

نویسنده: حامد عسگری

تعداد صفحات : 756 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 175,000 تومان

تألیف: دکتر جینجر لپید ـ بوقدا

ترجمه: جعفر واعظی
تعداد صفحات : 528 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 130,000 تومان

پگاه؛ پرورش گسترده اندیشه هوشمند

نویسنده: محمداسماعیل قدس
تعداد صفحات : 530 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 90000 تومان

نویسندگان : پرویز درگی، محمد سالاری
تعداد صفحات : 239 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1398
قیمت : 38000 تومان

مؤلفان: محسن سیفی ـ ریحانه السادات طبائیان ـ داریوش هادی مقدم جونقانی ـ حمیدرضا ابوطالبی

تعداد صفحات: 340 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1398

قیمت: 55,000 تومان

قبلی

1

...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

...

31

بعدی