تازه ها
فهرست کتاب ها


مؤلف: کارماین گالو

مترجمان: سعید مقدّسی و مهدی معین

تعداد صفحات: 256 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

مؤلفان: دکتر محمد مهدی ابریشم کار و جواد خزائی پول و دکتر سید محسن علامه

تعداد صفحات: 200 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 14/000 تومان

مؤلفان: اسکات هریس و کوین آگرمن

مترجمان: طیبه فروغی فر و سجاد خزائی

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 17/500 تومان

مؤلف: جهانشاه محرابیان

تعداد صفحات: 184 صفحه

نوبت چاپ: دوم

سال نشر: 1395

قیمت: 18/500 تومان

مؤلفان: رضا قربانی و رضا ایزدی و مریم دهقانی

تعداد صفحات: 232 صفحه

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1395

قیمت: 20/000 تومان

قطب نمای مدیران فروش

مؤلف: پرویز درگی
تعداد صفحات: 320 صفحه

نوبت چاپ: سوم
سال نشر: 1395

قیمت: 45/000 تومان

قبلی

1

...

14

15

16

17

18

19

20

21

22

...

31

بعدی