تازه ها
فهرست کتاب ها


از ریشه تا رنگ

نویسنده : مهرناز غفاری
تعداد صفحات : 148صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 14000تومان

نویسنده : امیرمصطفی اعرابی پور
تعداد صفحات : 144 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 14000 تومان

نویسنده : هلن راتلج

مترجمان: پرویز درگی- دکتر حسین وظیفه دوست- سجاد خزائی- آمنه قهرمانی
تعداد صفحات : 283 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 28000 تومان

نویسنده : راب براون

مترجم: خاطره پوراسدالهی
تعداد صفحات : 255 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 32000 تومان

نویسنده : پالی برد

مترجمان: پرویز درگی- محمدحسن امامی
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 12500 تومان

نویسندگان : میچل ویدل- ریک پیترز

مترجم: داود ساده
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی