تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده: دکتر فابیولا کورورا- استیملینگ

مترجمان : دکتر حسین وظیفه دوست- پرویز درگی- حمید اکبریه

تعداد صفحات : 200صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت :  15000تومان

نویسنده : خلیل جعفر پیشه

تعداد صفحات : 159 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت :17000 تومان

نویسندگان : ریچارد هوبارت بوسکرک- بروس دی. بوسکرک

مترجم: بابک مروانی

تعداد صفحات : 259 صفحه 

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت : 36000 تومان

نویسندگان : امیر خسرو فخریان

تعداد صفحات : 199 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت :12000 تومان

نویسندگان : یانیش گابریل-تیم لانگ
مترجمان:شهرزاد چیت ساز-حمید سعیدی

تعداد صفحات : 395 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت : 38000 تومان

نویسندگان : پرویز درگی-امیر حسین خرمشاهی-عبدالرضاامیر احمدی
تعداد صفحات : 120 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت : 10000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

22

بعدی