تازه ها
فهرست کتاب ها


نویسنده : پالی برد

مترجمان: پرویز درگی- محمدحسن امامی
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت : 12500 تومان

نویسندگان : میچل ویدل- ریک پیترز

مترجم: داود ساده
تعداد صفحات : 147 صفحه

نوبت چاپ : دوم

سال نشر : 1397
قیمت : 15000 تومان

نویسنده: دکتر فابیولا کورورا- استیملینگ

مترجمان : دکتر حسین وظیفه دوست- پرویز درگی- حمید اکبریه

تعداد صفحات : 200صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397
قیمت :  15000تومان

نویسنده : خلیل جعفر پیشه

تعداد صفحات : 159 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت :17000 تومان

نویسندگان : ریچارد هوبارت بوسکرک- بروس دی. بوسکرک

مترجم: بابک مروانی

تعداد صفحات : 259 صفحه 

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1397

قیمت : 36000 تومان

نویسندگان : امیر خسرو فخریان

تعداد صفحات : 199 صفحه

نوبت چاپ : اول

سال نشر : 1396

قیمت :12000 تومان

قبلی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

20

بعدی